Miten kiihdyttää terveysalan kasvua?

Pilleri rakettina
Kuva: Adobe Stock

Miten hautomo- ja kiihdyttämötoiminnalla voidaan parhaiten nopeuttaa yritysten markkinoille pääsyä ja kasvua? Merkittävät tulokset vaativat merkittäviä panostuksia. Aidosti lisäarvoa tuottava hautomo- tai kiihdyttämötoiminta perustuu samoihin elementteihin kuin mikä tahansa yritystoiminta; riittäviin resursseihin, uskottavaan tiimiin, pitkäjänteisyyteen, sekä selkeisiin mitattaviin tavoitteisiin ja tuloksiin.

Monen hautomon tai kiihdytysohjelman ytimessä on vahva yhteistyö alueellisen sijoitusyhtiön kanssa, ja hautomon/kiihdyttämön roolina on etsiä ja valmistella heille sijoituskohteita. Parhaat mallit maailmalla perustuvat globaalin tason tiimeihin, joilla on start up- ja kasvu-yrityskokemusta, näytöt alalta, vahvat verkostot ja yhteistyötahoina huippuluokan asiantuntijat. Hautomotoiminta kohdistuu liiketoiminnan kehittämisen vaiheeseen, jossa yrityksellä ei itsellään ole varaa maksaa palveluista, joten julkisella rahoituksella on tässä merkittävä rooli.

Kiihdyttämällä maailmalle

Hautomo- ja kiihdyttämötoiminta kohdistuu yritystoiminnan käynnistämisen ja varhaisen kasvun vaiheeseen. Toiminta voidaan jaotella esihautomotoimintaan (aktiviteetit ennen yrityksen perustamista), hautomotoimintaan (vaihe, jossa yritystoiminta on vastikään käynnistynyt tai se on yleensä alle 3 vuotta vanhaa), sekä kasvuvaiheeseen kohdistuvaan kiihdytystoimintaan. Terminologia ei kuitenkaan ole vakiintunutta ja esim. kiihdyttämö -nimeä käytetään niin esihautomo-, hautomo-, kuin kiihdytysvaiheessakin.

Terveysalan innovaatiot puolestaan voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään:

  • syväosaamiseen ja tutkimukseen perustuviin
  • resurssi-intensiivisiin innovaatioihin joille tyypillistä ovat pitkät tutkimus-, pilotointi- ja kaupallistamisajat (mm. lääkekehitys, sääntelyn alaiset laitteet ja menetelmät)
  • lyhyemmän tutkimus- ja kaupallistamisajan omaaviin innovaatioihin (ohjelmistot ja osa hyvinvointituotteista)

Uusien yritysten liiketoiminnalliset haasteet liittyvät pitkälti rahoitukseen, varsinkin sellaisten yritysten kohdalla, joissa tuotekehitys- ja kaupallistamisajat ovat pitkät. Suomessa on ohut sijoittajakunta terveysalan innovaatioille, jonka lisäksi kansainväliset sijoittajat eivät pääsääntöisesti lähde kaukana sijaitseviin varhaisen vaiheen yrityksiin mukaan.

Muut haasteet liittyvät yleisiin tutkimuslähtöisten tiimien liiketoimintaosaamiseen liittyviin haasteisiin, jakelukanavien rakentamiseen ja toimialan tuomiin erityishaasteisiin, joista merkittävimpiä ovat maakohtainen sääntely ja terveydenhuollon rakenteet. Kun kotimaan markkinat ovat suurimmalle osalle yrityksiä liian pienet tai lähes olemattomat, joutuu moni yritys suuntaamaan kansainvälisille markkinoille jo alkumetreiltä lähtien. Maakohtaisesti säännelty ala ja erilaiset kaupallistamisrakenteet tuovat niin osaamiseen, aikatauluihin, kuin kustannuksiin liittyviä haasteita.

Suomen hautomoiden haasteet

Suomessa hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan suurimpia haasteita on ollut löytää kestävä rahoitusmalli toiminnalle. Lyhytaikaiset hankemuotoiset rahoitusinstrumentit eivät mahdollista kovan tason vetäjien rekrytoimista eikä pitkän tähtäimen sitoutumista toimintaan. Hautomoiden/kiihdyttämöiden kohdeyritysten menestymiseen sidotut mallit, jossa tulot perustuu esim. exiteihin, ovat useimmiten hyvin pitkäkestoisia. Sponsorimallissa täytyy pystyä osoittamaan rahallisesti mitattavaa lisäarvoa sponsorille, mikäli alkuinnostuksen jälkeen toivoo sponsorirahoituksen jatkuvan.

Suomessa hautomo- ja kiihdyttämötoiminnan suurimpia haasteita on ollut löytää kestävä rahoitusmalli toiminnalle.

Rahoituksen lisäksi terveysalan hautomo- ja kiihdyttämötoiminnalle tuovat haasteita terveysalan eri alaryhmien erilaiset kaupallistamispolut, yritysten tarve kansainvälistyä hyvin varhaisessa vaiheessa sekä sektoreittain pieni kotimaisten hankkeiden määrä. Kun hankkeita on vähän, on kustannustehokkaiden ryhmäkohtaisten kohdennettujen ohjelmien ja palveluiden tuottaminen kallista. Perinteisten ryhmäohjelmien tilalle on tullut kestoltaan pidempiä ja yrityskohtaisempia räätälöityjä hautomo- ja kiihdyttämöohjelmia. Tällaiset ohjelmat palvelevatkin paremmin varsinkin toimialan tutkimuslähtöisiä ja syväosaamista vaativia innovaatioita, joiden tuotekehitys- ja kaupallistamisajat ovat pidempiä.

Suomesta puuttuvat myös merkittävät terveysalaan sijoittavat pääomasijoittajat. Isommilla kotimarkkinoilla on usein merkittäviä toimialaan sijoittavia sijoitusyhtiöitä, jolloin yhteistyö sijoittajien kanssa on luontevaa. Kun läheltä löytyy merkittäviä toimialaan sijoittavia rahastoja, hautomo/kiihdyttämö voi houkutella kansainvälisesti kovan luokan hankkeita, joista ”kiihdyttämällä” saa sijoituskelpoisia.

Hankkeiden houkuttelu kansainvälisiltä kentiltä kotimaisiin hautomoihin on haastavaa, sillä kilpailu hyvistä innovaatioista on kovaa. Ilman merkittävää kilpailuetua, joka usein tarkoittaa merkittäviä rahallisia lupauksia tai suoria asiakkuuksia, laadukkaiden kansainvälisten hankkeiden saaminen ei onnistu. Luottamuksellinen asema kansainvälisissä verkostoissa saavutetaan vain pitkäjänteisellä, tuloksia ja lisäarvoa tuovalla toiminnalla.

Kirjoittaja

Marit Tuominen, Managing Partner
Profit Partners

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita