Case: Innovaatiot käyttöön yhteiskehittämismallilla

Buddy Healthcare
Kuva: Buddy Healthcare

Todellinen innovaatio on uutuutta sisältävä, aidosti lisäarvoa tuottava ratkaisu, joka onnistutaan ottamaan menestyksekkäästi käyttöön. Jotta ratkaisu todella tuottaisi siltä toivottua lisäarvoa, on kehitystyön alusta alkaen määriteltävä ratkaisulle asetettujen vaatimusten lisäksi se asiantuntijuus, joka mahdollistaa kehitystyössä tavoitteisiin pääsemisen. Ratkaisun loppukäyttäjät ovat ydinryhmä, jonka osallisuus kehittämiseen on varmistettava koko kehityskaaren ajan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala (OYS) ovat osallistuneet viime vuosina EU-komission rahoittamiin kehityshankkeisiin, joissa on kehitetty ja hyödynnetty innovatiivisten julkisten hankintojen instrumentteja. THALEA-hankkeessa toteutettiin teho-osastoympäristöön laajasti yhteensopiva telelääketieteen tietojärjestelmäratkaisu käyttäen esikaupallista hankintaa (pre-commercial procurement, PCP).

Meneillään olevassa EU Horizon 2020 –rahoitetussa inDemand-hankkeessa puolestaan kehitetään uutta yhteiskehittämisen mallia, jossa julkisen terveydenhuollon tunnistettu haaste julkaistaan ratkaisuhakuna pienille ja keskisuurille yrityksille. Yritykset tekevät haasteen perusteella ratkaisuehdotuksensa ja paras ratkaisuehdotus valitaan yhteiskehittämisen polulle. Lopullisen ratkaisun luomiseen osallistuvat yrityksen henkilökunta ja julkisen terveydenhuollon ammattilaiset yhdessä. Lopullinen ratkaisu vastaa näin ollen julkisen terveydenhuollon todelliseen tarpeeseen ja on heti käytettävissä. Yritys omistaa ratkaisun immateriaalioikeudet ja voi myydä sen myös muille samankaltaisen haasteen kanssa painiville terveydenhuollon toimijoille.

Esikaupallisessa hankinnassa ja yhteiskehittämisen mallissa on yhtäläisyytenä tarvelähtöisyys. Kummassakin mallissa tunnistetaan julkisen toimijan todellinen tarve ja etsitään sopivan osaamisprofiilin omaava yritys ratkaisijakumppaniksi. Yrityskumppania etsittäessä julkinen toimija ei määrittele ratkaisun toteutustapaa tarkasti, vaan keskittyy kuvaamaa käsillä olevan ongelman. Yritys voi näyttää teknologiaosaamisensa ja innovatiivisuutensa ratkaisuehdotuksessa.

Kehityshankkeiden haasteena on tilanne, jossa pitkällekin viedyn kehitystyön tuloksia ei saadakaan käyttöön julkisen terveydenhuollon organisaatiossa. Tämä turhauttaa kehitystyöhön osallistuneita henkilöitä ja aiheuttaa haasteita organisaation innovaatiotoiminnalle. Yhteiskehittämisen mallissa tämänkaltainen tilanne pyritään välttämään huolellisella valmistelulla ja takaamalla julkisen sektorin toimijalle käyttöoikeus yhdessä kehitettyyn ratkaisuun.

Imetysohjauskortti yhteiskehityksen tuloksena

Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulun kaupungin ja Buddy Healthcare -yrityksen asiantuntijoiden yhteistyönä syntyi sähköinen imetysohjauskortti varmistamaan, yhtenäistämään ja parantamaan vauvaperheiden saamaa imetysohjausta. Prosessin alussa OYS:sta kerättiin kehittämistarpeita, joista soveltuvimmat julkaistiin haasteina yrityksille. Buddy Healthcare -yritys valittiin ratkaisemaan yksi esitetyistä kehittämishaasteista: paperisen imetysohjauskortin muuntaminen sähköiseen, asiakkaita mahdollisimman hyvin palvelevaan muotoon.  Ratkaisun yhteiskehittäminen toteutettiin osana inDemand-hanketta. Puolivuotisen yhteiskehittämisprosessin aikana OYS ja Oulun kaupunki tuottivat imetysohjausratkaisuun tietosisällön, joka vietiin osaksi Buddy Healthcare -yrityksen BuddyCare-mobiilisovellusta. Prosessin vaiheet toteutettiin OYS:n innovaatiotoiminnan käytäntöjen mukaisesti, sisältäen koordinoidun viestinnän, osallistamisen, ohjauksen ja tuen kaikille sidosryhmille. Innovaatiotoiminnan aktiviteetit järjestettiin säännöllisinä OYS:n innovaatio-, kehitys- ja testausympäristö OYS TestLabissa.

Kehitystyön tuloksena syntyi sovellus, joka ohjaa, opettaa ja muistuttaa äitejä imetykseen liittyen. Sovellukseen sisältyvät tiedot ja ohjeet ajoitettiin automaattisiksi niin, että käyttäjät saavat eri ajankohtiin sopivia ohjeita. Yhteiskehittämisvaiheen päätteeksi sovellus eteni käyttökokeiluun asiakkaille. Asiakkailta saatu palaute on ollut erinomaista: sovellus koetaan tarpeita vastaavaksi ja helppokäyttöiseksi. Ratkaisu on samalla esimerkki innovaatiosta, jossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintoja integroituu yhtenäiseksi, asiakaslähtöiseksi palvelupoluksi joka on hyödynnettävissä myös kansallisessa terveydenhuollossa.

Lisätietoa hankkeista:
www.indemandhealth.eu
www.thalea-pcp.eu

Kirjoittajat

Timo Alalääkkölä, testaustoiminnan päällikkö
OYS TestLab

Pauliina Hyrkäs, innovaatiotoiminnan suunnittelija
OYS TestLab

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita