Näkökulmia julkisten palveluiden uudistamiseen

Terveysanalytiikka
Terveellisen elämäntavan elementit: liikunta, ravinto ja lepo

Julkisen sektorin tehtävä on tarjota kansalaisille laadukkaita palveluita. Kysynnän kasvaessa huomio tulee asettaa niiden tuottavuuteen. Ilman tuottavuuden kasvua palveluiden sopeutumiskeino on pahimmillaan palveluiden saatavuuden jatkuva rajaaminen ja supistaminen. Vain innovatiiviset ratkaisut ja korkea tuottavuus mahdollistavat laadultaan ja kattavuudeltaan korkeatasoisten palveluiden säilymisen.

Innovaatiot edellyttävät erilaisen osaamisen yhdistämistä. Innovaatioprosessin näkökulmasta olennaista on tunnistaa erilaiset osaamiset, yhdistää niitä uudella tavalla ja mahdollistaa olemassa olevien toimintatapojen uudistaminen asiakkaalle syntyvää arvoa unohtamatta. Erilaisesta osaamisesta ja ideoista ei ole puutetta; tarvitaan vain uusia tapoja löytää parhaat osaamiset ja aktivoida ne toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Innovaatiotutkimus korostaa toimittajien ja asiakkaiden keskeistä roolia uusien innovaatioiden lähteinä. Julkisella sektorilla, jonka kohtaamat ongelmat ovat moniulotteisia, laaja osaamisen hyödyntäminen ja kumppanuuksien kehittäminen korostuvat toimintatapana. Tarvittava osaaminen löytyy harvoin yhden organisaation sisältä. Hajallaan eri organisaatiossa – esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, yrityksissä ja järjestöissä – oleva osaaminen on pystyttävä tunnistamaan ja hyödyntämään.

Osaamisten hallinta on olennainen osa julkisten palveluiden uudistamista. Niiden hyödyntäminen edellyttää julkiselta toimijalta näkökulman muutosta suhteessa oman organisaation ulkopuoliseen osaamiseen, uutta ajattelutapaa suhtautumisessa muutokseen sekä käytännön toimintatapojen muutosta tavassa aktivoida ulkoiset resurssit. Tarvitaan myös osaamista markkinoiden muokkaamisessa.

Näkökulman muutos

Perinteisesti julkinen sektori on nähnyt itsensä etupäässä palveluiden tuottajan roolissa. Kun markkinat muuttuvat, myös rooli muuttuu. Palveluiden tuottajan rooli säilyy, mutta vastuu palveluiden uudistamisesta korostaa uutta roolia osaamisten ja resurssien managerina. Tämä edellyttää laajaa osaamisten tunnistamista sekä niiden aktiivista hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä.

Ajattelutavan muutos

Palveluiden uudistaminen perustuu jatkuvan muutoksen ajatukseen. Yksilölliset palvelut edellyttävät joustavuutta ja muutoskyvykkyyttä. Myös teknologian ja toimintatapojen nopea kehitys on pystyttävä hyödyntämään. Jatkuvan muutoksen kulttuuri luo tarvittavat kannusteet omalle organisaatiolle ja kumppaneille kehittää ja tarjota uusia palveluita.

Käytännön toimintatapojen muutos

Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet mahdollistavat innovaatioiden synnyn, mutta hyötyjen vieminen käytäntöön edellyttää uusia toimintatapoja. Ulkoiset resurssit on pystyttävä aktivoimaan yhteisten tavoitteiden taakse sekä tuomaan innovaatiot julkiselle sektorille.

Uusia toimintatapoja ovat esimerkiksi:

  • Innovaatiomyönteiset julkiset hankinnat: Kuvaamalla hankinnan kohde halutun vaikutuksen ja tavoitteen kautta syntyy vapautta hakea uusia tapoja tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Ideakilpailut: Kilpailussa julkinen taho kuvaa ongelman, johon se hakee ratkaisua.
  • Oikeus haastaa nykyiset toimintatavat: Julkinen toimija avaa mahdollisuuden haastaa nykyisiä toimintatapoja ja esittää vaihtoehtoinen toimivampi ratkaisu.
  • Kokeiluympäristöt, joissa uusien teknologioiden ja palveluinnovaatioiden toimivuutta voidaan testata
  • Avoin julkinen data: Avoin data luo alustan, jonka ympärille aktivoidaan laaja kehittäjien joukko miettimään ratkaisuja julkisen sektorin ongelmiin.
  • Suunnittelun avoimuus: Suunnittelun avoimuus luo näkymää palveluiden tulevaan kehittämiseen, kannusteen yhteistyötahoille panostaa ratkaisujen kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Markkinoiden muotoilu

Markkinoiden muotoilu on keino hyödyntää laajaa yhteiskunnassa olevaa osaamista sekä luoda innovaatioiden ja uusien palveluiden synnylle otolliset olosuhteet ja kannusteet. Julkisille palveluille asetettu tuottavuusvaatimus edellyttää toimivia markkinoita tuekseen. Markkinoiden toimivuuden ymmärtäminen sekä niiden muokkaamisen keinojen hallinta korostuvat koko ajan entistä enemmän palveluiden järjestäjän perusosaamisina.

Innovaatioille myönteisen markkinan kehittyminen on tärkeä palveluiden jatkuvan kehityksen kannalta. Markkinan tulee olla avoin uusille toimijoille ja ylläpitää kilpailua joka varmistaa, että palveluiden laatu ja tuottavuus ovat keskeiset tekijät markkinoilla pärjäämiseen. Innovaatioille myönteinen markkina houkuttelee uusia toimijoita sekä kehittää entistä parempia palveluita.

Julkisten palveluiden järjestäjän on tärkeä ymmärtää päätösten vaikutukset markkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Markkinoiden toiminnan ymmärtäminen ja markkinamuotoilun ohjauskeinojen hallinta ovat uusia osaamisia, jotka palveluiden uudistamisesta kiinnostuneen palveluiden järjestäjän on hallittava. Julkisen sektorin uusi rooli resurssien ja markkinoiden ohjaajana on oleellinen osa hyvinvointi- ja terveyspalveluiden uutta lähtökohtaa.

Kirjoittaja

Mikko Martikainen, neuvotteleva virkamies
Työ- ja elinkeinoministeriö

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Lisää teeman artikkeleita